google.com, pub-7396276466444978, DIRECT, f08c47fec0942fa0 Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων στις 15 Απριλίου με 67 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη - epiruschannel.gr

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων στις 15 Απριλίου με 67 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΤΡΙΤΗ 15-04-2014
ΩΡΑ  13.00


ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Εισηγητής: κ. Αθαν. Μανταλόβας, Αντιδήμαρχος

1.       Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα του Ακύλα Παδιού μισθωτή καταστήματος επί της οδού Αβέρωφ 6 περί ετήσιας ανανέωσης του μειωμένου μισθώματος  (Ν. 4071/2012, άρθρο 9 παρ. 4) (Κληροδότημα «Ελευθ. Μπάρκα»)

2.       Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα της Ιωάννας Νέσση μισθώτριας καταστήματος επί της οδού Αβέρωφ 6 Α περί ετήσιας ανανέωσης του μειωμένου μισθώματος  (Ν. 4071/2012, άρθρο 9 παρ. 4) (Κληροδότημα «Ελευθ. Μπάρκα»)

3.       Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα της Θεανούς Τζάλλα μισθώτριας διαμερίσματος επί της οδού Ακαδημίας 12 περί ετήσιας ανανέωσης του μειωμένου μισθώματος  (Ν. 4071/2012, άρθρο 9 παρ.. 4) (Κληροδότημα «Αγλ. Χαραλάμπους»)

4.       Έγκριση καταβολής αποζημίωσης  στην Κωλέτση  Παρθενία  του Δημητρίου του κλάδου ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Κτιρίων με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου  λόγω συνταξιοδότησης. 

5.       Έγκριση καταβολής αποζημίωσης  στην Κυρίτση Αλεξάνδρα του Θεοδώρου  του κλάδου ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Κτιρίων με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου  λόγω συνταξιοδότησης.

6.       Συζήτηση και λήψη απόφασης για διαγραφές κλήσεων Δημοτικής Αστυνομίας 2010.

7.       Aνάκληση της υπ΄αριθ.59/2014 απόφασης του Δ.Σ. και έγκριση διενέργειας νέας πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την εκμίσθωση του Δημ. Καταστήματος Τ.Κ. Μουζακαίων.

8.       Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Σχολικού Κλήρου (αγροτεμάχιο 2) έκτασης 17.372 τ.μ. στη θέση “Πηγάδια» Τ.Κ. Βασιλικής.

9.       Συζήτηση και λήψη απόφασης για διαγραφές βεβαιωμένων οφειλών – επιστροφές.

10.   Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος για ανταλλαγή ιδιωτικής έκτασης Πρέντζα Ευάγγελου με δημοτική έκταση στο Τ.Δ. Μουζακαίων.

11.   Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος για παραχώρηση δημοτικής έκτασης  με τη μορφή μίσθωσης στην Τ.Κ. Ασβεστοχωρίου.

12.   Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 Δήμου Ιωαννιτών.

13.   Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  επί  της  προτάσεως  του  Αναγκαστικού  Συνδέσμου Διαχείρισης  Στερεών  Αποβλήτων  της  Διαχειριστικής  Ενότητας  Περιφέρειας  Ηπείρου  (Απόφ. 21/122-03-2013), να αναλάβει ο Δήμος Ιωαννιτών την οικονομική και ταμιακή εξυπηρέτησή του.

14.   Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο::
·   Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων
·   Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού.
·   Προμήθεια ξυλείας.
·   Προμήθεια Φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων.
·   Προμήθεια πυροσβεστήρων.
·   Προμήθεια UPS για προστασία καμερών.
·   Προμήθεια σειρήνων (Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού)
·   Προμήθεια ζωοτροφών
·   Προμήθεια εφαρμογών λογισμικού για Πρόνοια
·   Προμήθεια σιδηρών εξαρτημάτων
·   Προμήθεια υδραυλικών υλικών
·   Προμήθεια Μικροϋλικών – μικροεργαλείων
·   Προμήθεια Μέσω Ατομικής Προστασίας (λοιπές παροχές σε είδος)
·   Προμήθεια σαρωτών (scanner) και συστήματος διασφάλισης συνεχούς παροχής ηλεκτρικής ισχύος (UPS)

15.   Έγκριση διενέργειας της εργασίας – υπηρεσίας με τίτλο:
·  Συντήρηση ρολογιών πλατειών
·  Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων
·  Στεγανοποίηση κτιρίου Κεντρικού Δημαρχείου
·  Εργασίες επισκευής γέφυρας Λογγάδων
·  Δαπάνες εκκένωσης βόθρων
·  Απομαγνητοφώνηση πρακτικών Δ.Σ.
·  Μίσθωση χημικών τουαλετών
·  Εργασίες τερματικού δικτύου στο ΚΕΠ

16.   Έγκριση παράτασης της ημερομηνίας παράδοσης από την Εταιρία «Κ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» των υλικών που περιλαμβάνονται στα πακέτα Α΄ και Β΄ της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΥΠΟΕΡΓΟ 2 της Πράξης «ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΟΝ ΒΟΤΑΝΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ»

17.   Έγκριση μετάθεσης της ημερομηνίας του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΩΝ» ΥΠΟΕΡΓΟ 2 της Πράξης «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ» από την Εταιρία «SPIDER ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.».

18.   Έγκριση διενέργειας διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού για Προμήθεια καυσίμων κίνησης/ θέρμανσης και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών προσώπων 2014 - 2015.

19.   Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης για Αποκομιδή απορριμμάτων ΔΕ Παμβώτιδας.

20.   Έγκριση επιστροφής ποσού  33.700,00 € της Επιχορήγησης Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων του Υπουργείου Εσωτερικών και διάθεση πίστωσης

21.   Έγκριση επιστροφής ποσού  15.000,00 € της Επιχορήγησης Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων του Υπουργείου Εσωτερικών και διάθεση πίστωσης

22.   Συζήτηση και λήψη απόφασης για διαγραφή προσαυξήσεων από οφειλές Τ.Α.Π. λόγω μη αποστολής ειδοποιητηρίων

23.   Τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ. αριθ. 609/2013 Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου

24.   Συζήτηση και λήψη απόφασης για κάλυψη από τον Δήμο του οφειλόμενου κεφαλαίου από τη μη συμμετοχή των λοιπών μετόχων στην αύξηση του Μ.Κ. της Δ.Ε.ΛΙ. Α.Ε.

25.   Έγκριση της υπ’ αριθ. 286/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με εξωδικαστικό συμβιβασμό.

26.    Έγκριση της υπ’ αριθ. 287/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με εξωδικαστικό συμβιβασμό.

27.   Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 121/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση παράτασης μισθώσεων σύμφωνα με την υπ’  αριθ. 68/2014 Α.Ο.Ε. & την 139/2014 Α.Ο.Ε.».

28.   Έγκριση παράτασης παραχώρησης χρήσης χώρου του Δήμου στην Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία « Η ΜΕΡΙΜΝΑ», για τη στέγαση της δομής «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων»

29.   Έγκριση παραχώρησης κτιρίου κατά χρήση, στον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Κράψης.ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ


30.    Έγκριση της αριθ. 126 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών, με θέμα: «Καθορισμός διδάκτρων των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) για τα καλοκαιρινά τμήματα έτους 2014»
Εισηγητής: κ. Μωυσής Ελισάφ, Πρόεδρος της Κοινωφελούς
ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
Υπηρεσιακός εισηγητής: κ. Κων/νος Πανταζής Δ/ντής Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας

31.   Καθορισμός τιμής μονάδος αποζημίωσης από το Δήμο της ιδιοκτησίας με ΚΑ 0114141 Αντιγόνης Κων/νου Δούπη, στο Ο.Τ. 110 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Καρδαμιτσίων, λόγω ρυμοτομίας.

32.   Καθορισμός τιμής μονάδος αποζημίωσης από το Δήμο της ιδιοκτησίας με ΚΑ 0109092 Κων/νου Γ. Δούπη, στο Ο.Τ. 100 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Καρδαμιτσίων, λόγω ρυμοτομίας.

33.   Καθορισμός τιμής μονάδος αποζημίωσης από το Δήμο της ιδιοκτησίας με ΚΑ 0110007 Εμμανουήλ Παπαμιχαήλ, στο Ο.Τ. 39 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Σταυρακίου, λόγω ρυμοτομίας.

34.   Καθορισμός τιμής μονάδος αποζημίωσης από το Δήμο της ιδιοκτησίας Μαργαρίτας Αναγνώστου - Ευθυμίου στα Ο.Τ. 77, 78 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Καρδαμιτσίων, με σκοπό την ανταλλαγή με δημοτικό ακίνητο στο Σταυράκι.


ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Εισηγητής: κ. Νικ. Γκόλας, Αντιδήμαρχος

35.   Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο παλαιό σχέδιο πόλης Ιωαννίνων, στα Ο.Τ. 186,186α,33α, 33β, 33γ και 33 και χαρακτηρισμός ως πεζοδρόμου, τμήματος της οδού Χατζηκώστα και των οδών Αγ. Νικολάου και Παπαφίλου.

36.   Συζήτηση και λήψη απόφασης για: «Πολεοδομική μελέτη ως περιοχή ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης (ΠΕΡΠΟ), προς εξυπηρέτηση α΄ κατοικίας, στην ιδιοκτησία της κοινωνίας «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» στην Τ.Κ. Αμπελιάς, Δ.Ε. Μπιζανίου Δήμου Ιωαννιτών»

37.   Τροποποίηση χρήσεων γης στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ΣΧΟΟΑΠ Μπιζανίου Δ.Ι.

38.   Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Ιωαννίνων, στα Ο.Τ. 1, 39 και 93 περιοχής Καρδαμιτσίων

39.   Έγκριση εισόδου-εξόδου σε εγκαταστάσεις χώρων εστίασης επ’ ονόματι κ. Δούμα Λαμπρινή, Δούμα Λυδία-Αλεξάνδρα, Δούμα Δήμητρα-Κλεοπάτρα & Δούμα Ευανθία, στο υπ’αριθμ. 1217 κληροτεμάχιο κτηματικής περιφέρειας Πεδινής, που ανήκει στη Δ.Ε.Μπιζανίου, περιοχή ΠΕΠΔ6, Δήμου Ιωαννιτών.

40.   Έγκριση εισόδου-εξόδου εγκατάστασης χώρων εστίασης επ’ ονόματι κ. Δούμα Λαμπρινή, Δούμα Λυδία-Αλεξάνδρα, Δούμα Δήμητρα-Κλεοπάτρα & Δούμα Ευανθία, στο υπ’ αριθμ. 1209 κληροτεμάχιο κτηματικής περιφέρειας Πεδινής, που ανήκει στη Δ.Ε. Μπιζανίου, περιοχή ΠΕΠΔ6, Δήμου Ιωαννιτών.

41.   Έγκριση εισόδου-εξόδου αυτοκινήτων σε ξενοδοχείο, που θα ανεγερθεί σε οικόπεδο ιδιοκτησίας «Κ. Αρβανίτης, Ανώνυμη Εμπορική, ξενοδοχειακή και τεχνική εταιρεία», στην οδό Φώτου Τζαβέλλα 9 στα Ιωάννινα.

42.   Έγκριση κανονιστικής απόφασης προβολής ιδεών και υπαίθριας διαφήμισης της Δ.Κ. Ιωαννίνων

43.   Συζήτηση και λήψη απόφασης για κατάργηση δύο θέσεων περιπτέρων.

44.   Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Ιωαννίνων στο Ο.Τ. 295, 296,307 και 307Α περιοχής Αμπελοκήπων

45.   Τροποποίηση χρήσεων γης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Ιωαννίνων (περιοχή Βοτανικού) στο Ο.Τ. Γ. 320, επί της οδού Κατίνας Παξινού

46.   Τροποποίηση χρήσεων γης στο Ο.Τ. 151α του παλαιού σχεδίου πόλης Ιωαννίνων

47.   Έγκριση συνεργασίας για διοργάνωση φεστιβάλ φιλανθρωπικού χαρακτήρα

48.   Έγκριση πρακτικού Επιτροπής: «Διατήρηση  ή μη  αυθαίρετων Κατασκευών στους κοινόχρηστους χώρους της Δ.Κ. Νήσου».

49.   Συζήτηση και λήψη απόφασης για ανταλλαγή ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας στο εγκεκριμένο σχέδιο Καρδαμιτσίων Δήμου Ιωαννιτών με δημοτικό ακίνητο στο εγκεκριμένο σχέδιο Καρδαμιτσίων

50.   Συζήτηση και λήψη απόφασης για ανταλλαγή ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας στο εγκεκριμένο σχέδιο Δροσιάς Δήμου Ιωαννιτών με δημοτικό ακίνητο στο εγκεκριμένο σχέδιο Σταυρακίου Δήμου Ιωαννιτών

51.   Εκδίκαση ένστασης κατά της αριθμ. 386/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιωαννιτών  που αφορά την τροποποίηση του εγκεκριμένου παλαιού σχεδίου πόλεως Ιωαννίνων στα Ο.Τ. 75, 79 και 222α και του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Βελισαρίου Δήμου Ιωαννιτών στο Κ.Φ. 242

52.   Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. Γ 967 περιοχής Νέας Ζωής Δήμου Ιωαννιτών

53.   Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. Γ978-Γ957, περιοχής Νέας Ζωής Δήμου ΙωαννιτώνΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Εισηγητής: κ. Βασ. Μασσαλάς, Αντιδήμαρχος

54.   Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, έτους 2014

55.   Διαμόρφωση οδού Πυρσινέλλα - Πλ. Πάργης

56.   Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Ανάπλαση Παραδοσιακού Κέντρου στο Δ.Δ. Περάματος» και εξέταση ένστασης του αναδόχου.
57.   Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής  Παραλαβής του έργου:   «Ασφαλτοστρώσεις οδού εκτός οικισμού στο Δ.Δ. Ανατολής».

58.   Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής  Παραλαβής του έργου:   «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Τ.Δ. Μπάφρας»

59.   Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής  Παραλαβής του έργου:   «Διάστρωση οδών με χαλίκι στη θέση Τζαμαράς»

60.   Έγκριση τροποποίησης της μελέτης του έργου: «Αναβάθμιση τοπικής οδού σύνδεσης Δ.Δ. Μαρμάρων με την πόλη των Ιωαννίνων στον οικισμό Καρδαμίτσια»

61.   Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : «Αναβάθμιση τοπικής οδού σύνδεσης Δ.Δ. Μαρμάρων με την πόλη των Ιωαννίνων στον οικισμό Καρδαμίτσια»

62.   Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών και του 3ου ΠΚΤΜΝΕ συνολικής δαπάνης 2.732.519,48 € με Φ.Π.Α. (23%) του έργου: «Αναβάθμιση τοπικής οδού σύνδεσης Δ.Δ. Μαρμάρων με την πόλη των Ιωαννίνων στον οικισμό Καρδαμίτσια»

63.   Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ Δ.Δ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ»

64.   Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση τοπικής οδού Δ.Ε. Μπιζανίου»
ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ,
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Εισηγητής: κ. Δημ. Κατηρτσίδης, Αντιδήμαρχος


65.   Έγκριση δωρεάς  αυτοκινήτου ιδιοκτησίας του Δήμου στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων (ΔΕΥΑΙ)

66.   Έγκριση προσωρινής παραχώρησης, κατά χρήση, ενός αναρροφητικού σαρώθρου οδοκαθαρισμού, ιδιοκτησίας του Δήμου, στο Τ.Δ. Αμπελοχωρίου του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων.
ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

67.   Εξέταση αιτήματος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Θαλασσίου Σκι και του Ομίλου Θαλασσίου Σκι «Παμβώτις», σχετικού με συνδιοργάνωση του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ανδρών – γυναικών +35, στη λίμνη Παμβώτιδα
Εισηγητής: κ. Φίλ. Φίλιος, Δήμαρχος


Από το Blogger.